❇️ تعیین ارزش گمرکی بر مبنای قیمت فروش کالا در بازار داخلی

🔹 ماده15 – آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

🔶شرط اول و لازم :
هرگاه براساس مواد (11- ارزش معاملاتی )، (13- سوابق ترخیص کالای مثل همزمان از همان کشور مبدأ ) و (14 -سوابق ترخیص کالای مشابه از همان کشور مبدأ) نتوان ارزش گمرکی کالای ورودی را تعیین نمود،

ارزش آن کالا در اجرای بند (پ) ماده (15) قانون (ارزش تفریقی) به شرح زیر تعیین می گردد:
🔶 اولویت اول
الف – درصورت دسترسی به سوابق فروش داخلی 👈 واردکننده، براساس قیمت فروش هر واحد کالای وارده به 👈همان حالت و وضعیت ورود در بازار داخلی که 👈 همزمان با کالای مورد ارزش گذاری به صورت 👈 عمده فروشی (با اولویت 👈بیشترین مقدار) به 👈افراد غیرمرتبط با فروشنده فروخته می شود (قیمت عمده فروشی واردکننده) ،

🔶موارد قابل کسر :

با کسر موارد زیر:
1 – سود و مخارج کلی معمول برای فروش آن نوع کالا از همان طبقه یا نوع (صنف یا گروه کالا) که طبق ضوابط قیمت گذاری مصوب سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به قیمت اضافه می شود.
2 – هزینه های متداول بعد از ترخیص کالا از قبیل کرایه حمل و بیمه.
3 – حقوق ورودی و سایر پرداختی هایی که به ورود یا فروش کالا تعلق گرفته است.
🔹 ارفاق زمانی لیکن با اولویت اول :

تبصره – درصورت عدم وجود سابقه فروش داخلی، همزمان به همان حالت و وضعیت ورود، ارزش براساس قیمت فروش کالای وارده مثل یا مشابه آن در نزدیکترین تاریخ پس از ورود کالای مورد ارزش گذاری و حداکثر به فاصله 👈 نود روز از تاریخ ورود کالا، تعیین خواهد شد.

🔸 اولویت دوم و سوم :

ب – در صورت عدم وجود سابقه فروش داخلی توسط واردکننده، ارزش گمرکی براساس 👈 قیمت عمده فروشی (توزیع کننده ها و بنکداران) کالای وارده، مثل یا مشابه آن و یا 👈خ رده فروشی و پس از کسر سود معمول برای فروش آن نوع کالا و با توجه به سطح تجاری، مبنای قیمت عمده فروشی واردکننده قرار می گیرد و پس از کسر موارد مندرج در بند (الف) تعیین خواهد شد. ضرایب و درصدهای سود عمده فروشی و خرده فروشی کالاها براساس مصوبات کمیسیون هیئت عالی نظارت، موضوع ماده (10) قانون نظام صنفی کشور – مصوب 1382 – تعیین خواهد شد.

🔸 تغییر کالای وارده پس از ورود

پ – چنانچه کالای وارده یا مثل یا مشابه آن به همان وضعیت ورود به فروش نرسد، ارزش براساس قیمتی که پس از پردازش (ساخت، تکمیل، فرآوری، بسته بندی و تعمیر) ، به صورت عمده فروشی (با اولویت بیشترین مقدار) به اشخاص غیرمرتبط فروخته می شود، پس از کسر ارزش افزوده بابت پردازش و کسر موارد مندرج در بند (الف) تعیین خواهد شد.

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.