افزایش حقوق

حداقل حقوق 1401 مشخص شد!

در روزهای اخیر لایحه بودجه 1400تدیون و تسلیم مجلس شد، تا یک میلیون تومان به حداقل حقوق‌ها نسبت به سال ۱۴۰۰ اضافه کند؛ براین اساس حداقل حقوق ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد شد.افزایش حداقل حقوق ها با شرایطی بر اساس کمترین و بیشترین دست مزدها است. ... مشاهده