🔷 اندوخته قانونی و مقدار آن

⚫️ طبق ماده ۱۴۰ اصلاحیه قانون تجارت، یک بیستم سود خالص هر سال باید به عنوان اندوخته قانونی در نظر گرفته شود . ازطرف دیگر ، طبق ماده ۲۳۸ همان اصلاحیه ، مبنای محاسبه اندوخته قانونی ، سود خالص پس از وضع زیان های وارده در سالهای قبل تعیین شده است.

🔘 بنابراین ، در شرایطی که شرکت زیان انباشته ( سنواتی ) دارد ؛ تنها، رقم سود خالص سال جاری نباید مبنای محاسبه اندوخته قانونی قرار گیرد بلکه لازم است جمع زیان سنواتی از رقم سود خالص سال جاری کسر و یک بیستم مازاد محاسبه و به عنوان اندوخته قانونی در نظر گرفته شود.

🔘 اندوخته قانونی طبق قانون تجارت باید هر ساله یک بیستم ، معادل ۵% سود شرکت جهت اندوخته قانونی ذخیره شود تا به ۱۰% سرمایه برسد و این اندوخته اجباری در صورت سودده بودن شرکت است ولی اندوخته عمومی و احتیاطی اختیاری و بسته به پیشنهاد هیات مدیره وتصویب مجمع میباشد.

🔘 نکته مهم در خصوص اندوخته قانونی این است که در صورتی که یک واحد تجاری مبلغ اندوخته قانونی خود را از سقف تعیین شده ( ۵ درصد سرمایه ) بیشتر در نظر گرفته باشد (مثلا ۷ درصد) تحت هیچ عنوان اجازه کاهش مبلغ اندوخته خود را نخواهد داشت.

🔹 ضمنا طبق تبصره ۲ ماده ۱۵۸ قانون تجارت انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع می باشد.

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.